เกี่ยวกับ DSTE

DSTE มุ่งหวังเพื่อจะเป็นผู้บุกเบิกในการใช้เทคโนโลยีใหม่ให้เกิดประสิทธิผลในอุตสาหกรรมการเกษตรระดับสากล

ห่วงโซ่การเกษตรสากล

DSTE Capital LTD. เป็นห่วงโซ่การเกษตรสากลร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การประมวลผลแบบแบ่งปันทรัพยากรผ่านเครือข่าย (Could Computing) ระบบการจัดเก็บข้อมูลบล็อกเชน (Blockchain) การเชื่อมโยงอุปกรณ์เข้าสู่อินเตอร์เนท (Internet of Things) และปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนา การวิจัยและร่างแผนผังห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรสากล การดำเนินการหลักของ DSTE รวมไปถึงการจัดหาและสนับสนุนการทำการเกษตร สายงานผลิต กระบวนการและผลผลิต

การทำสมาร์ทฟาร์มมิ่งโดยเทคโนโลยีระบบนิเวศ

ชื่อของ DSTE ย่อมาจาก DLT & Smart Farming Technologies Ecosystem (DSTE) มีเป้าหมายในการสร้างแบรนด์เพื่อยกระดับเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ให้มีความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสและมีประสิทธิผล ภารกิจของ DSTE คือการลดระดับปฎิบัติมิชอบในการทำฟาร์ม ในสายงานการผลิตและการจัดหาอาหาร สร้างความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานโดยการใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบบล็อกเชนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ โดยห่วงโซ่อุปทานที่ประสิทธิภาพมากขึ้น จะช่วยพัฒนาความสามารถในการผลิต และในขณะเดียวกันก็ส่งผลทางอ้อมโดยเพิ่มรายได้ของชาวนารายย่อยผู้ซึ่งเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วย

ระบบนิเวศทางการเงินที่สมบูรณ์

DSTE พยายามอย่างมากเพื่อสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่สมบูรณ์สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรสากลซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยแก้ปัญหาบางอย่างที่อุตสาหกรรมนี้เผชิญมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ DSTE ยังใช้เทคโนโลยีที่นำสมัยจากการเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เนท (Internet of Things) และเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลบล็อกเชน (Blockchain) รวมไปถึงการค้าเชิงพาณิชย์ กลไกการตลาด การออกสกุลเงินและการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ การหมุนเวียนและการวางแผนล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาคการเกษตรจะเข้าถึงความต้องการของคนในปัจจุบันและพัฒนาคุณภาพในการผลิต

ฟาร์มของเรา

ในส่วนของการพัฒนาด้านการเกษตร DSTE มีพื้นที่ทำฟาร์มเกษตรหลายพันเฮกเตอร์ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในมาเลเซีย และยังถือครองที่ดินอีกหลายพันเฮกเตอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีไว้สำหรับทำการเกษตร รวมไปถึงภาคส่วนย่อยต่างๆของภาคการเกษตร เทคโนโลยีบล็อกเชนใช้ทรัพยากรที่ดินขนาดใหญ่ และต้นแบบการจัดการระดับสูงของ DSTE ที่เชื่อมต่อภาคการเกษตรที่เกี่ยวข้องไปสู่ “สายการผลิตทางการเกษตรที่เชื่อมต่อโลกอินเตอร์เนต” โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงจากผู้นำของโลกด้านสายการผลิตภาคการเกษตรที่เชื่อมต่ออินเตอร์เนตและแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ผลก็คือการสร้างต้นแบบมาตรฐานการจัดการ “พื้นที่(แพลตฟอร์ม) + รากฐาน + เกษตรกร + ร้านค้า(ที่สามารถทดลองสินค้า) + ผู้บริโภค”

การเผยแพร่ระดับสากล

ระบบนิเวศของ DSTE เผยแพร่ไปทั่วทั้งมาเลเซีย และผลผลิตก็ได้ถูกส่งออกไปสู่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค สหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรป นอกจากนั้น DSTE ยังช่วยผลักดันการพัฒนาด้านการเกษตรและการเพาะปลูกสมัยใหม่โดยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อโลกอินเตอร์เนต โดยที่ DSTE พยายามช่วยเหลือผู้เพาะปลูกและเกษตรกรในด้านการลดการใช้ทรัพยากรและการเพิ่มผลผลิต

ติดต่อเรา

ที่อยู่:

Level 9F-02, Main Office Tower, Financial Park Labuan,Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia.

อีเมลล์:

admin@dste-smartfarming.com

โทรศัพท์:

+603-76219287

จดหมายข่าว