แนวทางของ DSTE

DSTE เปิดตัวระบบเทคโนโลยีการกระจายบัญชีแยกประเภท (DLT) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาร์ทฟาร์มมิ่ง และยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารทุกภาคส่วน DLT ของ DSTE นั้นทำให้ “จากฟาร์มถึงจานคุณ” เกิดขึ้นจริงในระดับมหัพภาคซึ่งการดำเนินการทางธุรกิจจะถูกบันทึกลงในระบบ DLT ของ DSTE โดยระบบนี้จะช่วยป้องกันอาหารปลอมปน สลากปลอม และความซ้ำซ้อนจากพ่อค้าคนกลาง เกษตรกรจะสามารถตรวจสอบพืชผลของตนได้ ผู้บริโภคจะทราบแหล่งที่มาของอาหารที่บริโภค และคุณภาพของอาหารได้รับการรับรอง ลดความซ้ำซ้อนจากระบบราชการในการตรวจสอบและควบคุมราคาอย่างสมดุล ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นโดยระบบนิเวศ DLT ของ DSTE ซึ่ง DSTE มีส่วนช่วยในการสร้างเครือข่ายที่มีคุณค่าและยกระดับมาตรฐานของห่วงโซ่อุปทานและการรับประกันคุณภาพ ให้เท่าเทียมกับมาตรฐาน ISO ในระดับสากล ดังนั้น พูดได้ว่า “คุณสามารถรับรู้ได้ว่าอาหารที่คุณทานมาจากที่ไหน และใครเป็นผู้เพาะปลูก และรับรู้ได้ถึงสดใหม่” ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ DSTE จะทำให้สำเร็จ แผนภาพด้านล่างเป็นแนวทางที่ระบบ DLT ของ DSTE ใช้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ

การพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานการเกษตร

โปรแกรมใช้งาน DLT ของ DSTE ในห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตรในการจัดหาฐานข้อมูลดิจิตัลที่มีการบันทึก ติดตาม สังเกต และธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ทั้งทางกายภาพและดิจิตัล DLT สามารถทำธุรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถติดตามได้ เทคโนโลยีนี้ผสมผสานและดำเนินการทำธุรกรรมแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบผ่านห่วงโซ่อุปทานการเกษตรได้ตามเวลาจริง ธุรกรรมแต่ละอย่างที่ดำเนินการผ่านระบบบัญชีแยกประเภทจะบันทึกรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะทำให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเข้าไปได้ ผู้มีส่วนร่วมทางการตลาดสามารถระบุและตรวจสอบการผลิตและความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ได้ทุกขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและปฎิบัติการ (ปุ๋ย อาหารสัตว์ การใช้น้ำ การเก็บเกี่ยว และอื่นๆ) ที่ใช้ในฟาร์มไปจนถึงการขนส่ง การเก็บรักษา และรายละเอียดขั้นตอนต่างๆที่ผลิตภัณฑ์ถูกส่งถึงร้านค้าปลีกและผู้บริโภค บันทึกการจัดเก็บสินค้าของ DLT นั้นชัดเจน มีความโปร่งใส โดยผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบการจัดเก็บแบบบล็อกเชน เทคโนโลยีนี้มีศักยภาพที่จะสร้างผลประโยชน์อย่างกว้างขวางให้กับผู้ดำเนินการแต่ละคนในห่วงโซ่อุปทาน

สร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิต

ระบบ DLT ของ DSTE สร้างรูปแบบการสืบทวนแหล่งที่มาในห่วงโซ่อุปทานการเกษตรเพื่อติดตามแหล่งที่มาและรับประกันความน่าเชื่อถือของผลผลิตการเกษตรว่าไร้การปลอมปน การควบคุมสามารถทำได้ง่ายโดย DLT สามารถติดตามผลิตภัณฑ์กระบวนการความเคลื่อนไหวในห่วงโซ่อุปทานได้จากการลงทะเบียน มีการตรวจสอบและรับผิดชอบทางกฎหมายหากพบพฤติกรรมเกี่ยวกับการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์

การยกระดับความปลอดภัยของอาหาร

ระบบความโปร่งใสและการบันทึกทุกรายละเอียดทำให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสามารถทำให้สอดคล้องกับผลิตผล และพัฒนามาตรฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีข้อมูลของผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน หากมีความไม่สอดคล้องตามมาตรฐานดังกล่าวกลุ่มธุรกิจและเจ้าหน้าที่รัฐสามารถติดตามและตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และพัฒนาความสามารถในการควบคุมพืชและสัตว์ให้อยู่ในสถานะปลอดโรค นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่สามารถออกใบอนุญาตการส่งออกได้สะดวก รวดเร็ว และมั่นใจ ข้อมูลสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จะอยู่ในระบบ DLT และการรับรองเอกสารจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติ

การเสริมสร้างความเชื่อมั่น

ในแต่ละปีอาหารปลอมปนนั้นสร้างผลกระทบต่อรายได้ของอุตสาหกรรมอาหารถึง 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษซึ่งมีความเสียหายประมาณ 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี แต่ด้วยระบบ DLT ของ DSTE จะช่วยให้กลุ่มธุรกิจและผู้ควบคุมดูแลติดตามและระบุการปนเปื้อนหรือปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วและประหยัดมากขึ้น ระบบสามารถติดตามผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนไปยังแหล่งที่มาเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดโรคภัยและความเสียหายของทรัพย์สิน

การแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย โลจิสติกส์และปริมาณผลผลิต

จากที่ DLT ของ DSTE ได้สร้างแพล็ตฟอร์มสำหรับการติดตามห่วงโซ่อุปทานการเกษตร จะช่วยให้เกษตรกรสังเกตและติดตามและทำให้มั่นใจว่าผลผลิตตรงตามคุณภาพมาตรฐาน ลดการบริหารที่ซับซ้อนลงและเพิ่มความปลอดภัยในการติดตาม รวมถึงขั้นตอนการโลจิสติกส์ผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้มีการปลอมปน

ลดต้นทุนการทำธุรกรรม

ระบบ DLT ของ DSTE ช่วยลดต้นทุนแรงเสียดทานและเพิ่มโอกาสเข้าถึงการจัดหาเงินทุนเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะผู้ถือครองรายย่อยและธุรกิจรายย่อยขนาดเล็กและกลาง (MSMEs) ตามรายงานจากบริษัทที่ปรึกษา Capgemini Consulting ระบบบัญชีแยกประเภทในสมาร์ทคอนแทร็กจะช่วยให้ผู้บริโภคลดค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรมทางธนาคารและเบี้ยประกันประมาณปีละ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสามารถประหยัดต้นทุนแรงเสียดทานเนื่องจาก DLT มีการให้บริการทางการเงินด้านการเกษตร ประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานและการบริการทางการเงินด้านการเกษตรที่ดีกว่า จะนำไปสู่การรวบรวมทุนและการพัฒนาธุรกิจอย่างเข้มแข็งยิ่งกว่า

บริการชำระเงินผ่านระบบดิจิตอล

การทำธุรกรรมทางการเงิน เช่นการชำระเงินให้กับหรือจากเกษตรกร ผู้ค้า ผู้ดำเนินการ และผู้ส่งออกสินค้าและการบริการ หรือการชำระเงินและการชำระหนี้ เป็นเรื่องปกติของห่วงโซ่บริการการเกษตร สำหรับผู้มีส่วนร่วมทางการตลาดหลายท่าน การทำธุรกรรมทางการเงินมักใช้เงินสดก้อนใหญ่ กระบวนการที่ต้องรวบรวมและนำเงินสดมาทำธุรกรรมทั้งช้าและต้นทุนสูง และมีความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือถูกขโมย บริการชำระเงินผ่านระบบดิจิตอลนั้นพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดต้นทุนและความเสี่ยงดีกว่าการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยเงินสด ขณะที่ยังทำให้ผู้ดำเนินการในห่วงโซ่อุปทานนี้สามารถสร้างข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต

ติดต่อเรา

ที่อยู่:

Level 9F-02, Main Office Tower, Financial Park Labuan,Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia.

อีเมลล์:

admin@dste-smartfarming.com

โทรศัพท์:

+603-76219287

จดหมายข่าว